logo

Vážení kolegové modeláři, přátelé!

    Následující řádky se mi nepíší snadno. Organizovat naši vrcholnou soutěž, Mistrovství Evropy, bylo v letošním roce pro klub SAM 78 – Czechoslovakia nejen závazkem, ale i poctou. Těšili jsme se. Těšili jsme se na Vaši přítomnost, těšili jsme se na krásné souboje historických modelů v oblačných výškách.

     Jsou bohužel věci, které nelze přes veškerou snahu ovlivnit. Jménem našeho klubu, SAM-78 Czechoslovakia, Vám musím oznámit, že XVIII Mistrovství Evropy je zrušeno. Věřím, že následující ročníky Mistrovství Evropy budou opět jen souboji, kde rozhoduje umění soutěžících a příznivá termika, nikoli virus.

Jménem klubu SAM 78
Zdeněk Hanáček

Dear fellow Modelers, Friends!

     It hasn’t been very easy to write the following lines. To Organize this year’s  top contest -  the European Championship – for SAM 78 Czechoslovakia club, was not only a commitment but also an honor. We were very excited to host such an event. We were looking forward to your presence and to witness some beautiful battles of historical models between the clouds.

     It is unfortunate, that despite all efforts, we are not able to influence some things. And therefore I must inform you, that the XVIII European Championship has sadly been canceled. I believe that the future  European Championships will again be just battless where the art of competition and favorable thermals will win, not the virus.

Stay safe.

With best wishes,
on behalf of SAM 78 club
Zdeněk Hanáček

Nové předpokládané datum/new supposed date: 20.-25.6.2021

Reset hesla